روتس بلوئر هوا ارزن آلمان مدل GM25S

منتقل کردن  آرد و سبوس و هوادهی به کیسه های پارچه ای جت فیلترها از مهمترین کاربردهای دستگاه بلوئردر کارخانجات آرد است.

تعمیر بلوئر

در مورد انتخاب روتس بلوئر و همچنبن الکتروموتور باید به نوع مواد و همچنبن جهت انتقال و همچنبن چگالی مواد در انتقال موثر می باشد، ظرفیت مورد نظر طول مسیرهای عمودی و افقی تعداد رانویی در لوله کشی همچنین ارتقاع از آبهای آزاد و رطوبت منطقه در محاسبات تاثیر گذار می باشد.

یکی از مهمترین مسائل در روتس بلوئر های هوادهی تعمیر سخت و همچنین هزینه های بالای تعمی روتس بلوئر می باشد لذا در نگهداری از این پمپ ها باید دقت لازم انجام شود در ضورت نیاز به تعمیرات بلوئر کارشناسان ما آمادگی همکاری با کارخانجات را دارند.

 

تعمیر بلوئر شرکت پیشتاز پمپ